PERIT JUDICIAL IMMOBILIARI

Perit Judicial Immobiliari Barcelona es un gabinet especialitzat en la realització, gestió i tramitació de peritatges judicials i no judicials, per al que comptem amb professionals de primeríssim nivell i de reconegut prestigi en el sector, amb una llarga trajectòria professional.

Realitzem entre altres, els següents treballs com a perits judicials immobiliaris:

VALORACIÓ D´IMMOBLES A BARCELONA

VALORACIÓ D´IMMOBLES A BARCELONA

Aquestes valoracions d’immobles poden ser necessàries o convenients a l’efecte de la compra o venda d’un immoble, rústic o urbà, així com a l’efecte del seu arrendament.

Si vostè vol saber el preu que pot sol·licitar per poder vendre la seva casa, el seu solar, la seva finca, nosaltres li farem la taxació de l’immoble per indicar-li el preu més adequat, per tal que pugui aconseguir el seu desig el més aviat possible segons el valor de mercat.

Si per contra vostè vol comprar, i el que vol saber és si el preu que el venedor li està demanant per l’immoble és el correcte, o no, si és raonable o no, nosaltres l’informarem sobre el que necessita saber sobre el seu valor en el mercat.

PERIT JUDICIAL IMMOBILIARITAXACIONS IMMOBILIÀRIES A BARCELONA

Experts en Taxacions immobiliàries a Barcelona de pisos, locals comercials, garatges, cases, solars o qualsevol altre tipus de bé immoble. Taxacions per procediments de Taxació pericial contradictòria dins de procediments de comprovació de valors de la província de Barcelona. Taxacions per particions i repartiments d’herències, coneixement de la valor de mercat, separacions, divorcis, etc, …..

TRÀMITS CADASTRALS I REVISIÓ DEL VALOR CADASTRAL

TRÀMITS CADASTRALS I REVISIÓ DEL VALOR CADASTRAL

Si necessita portar a terme qualsevol alta, baixa, o modificació cadastral, nosaltres ens ocupem de tot.

Si no està d’acord amb el valor cadastral dels seus immobles o amb la liquidació de l’impost sobre béns immobles contacti amb nosaltres, i portarem a terme una completa auditoria del seu immoble.

PERIT JUDICIAL IMMOBILIARI EXPERT EN VALORACIONS

Un Perit Judicial immobiliari és un expert que col·labora directament amb òrgans judicials per a segons l’objecte de perícia, elaborar informes pericials i donar la seva opinió professional sobre el valor de l’immoble. Realitza, presenta i raona les valoracions immobiliàries davant els òrgans judicials de manera professional i meticulosa.

El nostre Gabinet pericial de Barcelona està especialitzat fonamentalment en la realització d’informes pericials tècnics, així com en la ratificació d’aquests dictàmens davant el Jutjat. A més dels peritatges, també realitzem informes previs en els quals els nostres pèrits analitzen l’abast i la viabilitat dels possibles peritatges judicials finals.

TAXACIONS PERICIALS

Valoracions d’un bé o dels preus màxims i mínims d’un bé realitzada per un expert independent. Se sol realitzar abans de prendre una assegurança, signar una hipoteca i quan hi ha conflicte entre les parts o una expropiació recorreguda.
– Compravenda d’habitatges
– Lloguer d’habitatges
– Estudis de mercat
– Garantia Hipotecària
– Valor ajustat de taxació
– Pericials Judicials de part
– Embargaments i subhastes
– Subhastes extrajudicials
– Contradictòries de l’Agència Tributària
– Expropiacions
– Taxacions d’immobles
– Revisió de taxacions
– Cobertura de les provisions tècniques de les entitats asseguradores
– Determinació de patrimoni de les institucions d’inversió col·lectiva immobiliària
– Determinació de patrimoni immobiliari dels fons de pensions
– Concessions administratives
– Liquidació d’impostos per transmissions patrimonials immobiliàries
– Licitacions
– Separacions
– Divisió de la cosa comuna
– Herències
– Liquidacions

ASSESSORIA JURÍDICA IMMOBILIÀRIA

Des de l’Àrea de Consultoria Jurídica els nostres professionals assessoren a particulars, societats o institucions en relació als seus interessos en el sector immobiliari i de la construcció. Les matèries sobre les quals es treballa són:
– Assessor, Revisió d’informes, Informes previs, Informes de Part, Dictàmens pericials en model, forma i contingut
– Assessorar durant tot el procés de la instrucció a la direcció lletrada, en l’elaboració de preguntes pertinents i en l’estratègia de defensa.
– Legislació urbanística
– Règim urbanístic de terra
– Gestió urbanística
– Llei d’Enjudiciament Civil
– Drets reals

GESTOR DE COMUNITATS I PATRIMONIS IMMOBILIARIS

Constituir comunitats de propietaris residencials, industrials i comercials.
– Gestionar la comunitat legal, fiscal i econòmicament.
– Mantenir els edificis i les seves instal·lacions.
– Administrar carteres patrimonials immobiliàries.
– Potenciar camps annexos: assegurances, obres, reformes, manteniment, neteja, lloguers, etc.

AGENTS IMMOBILIARIS

Mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries relacionades amb la compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels seus drets corresponents.
– Contractes, taxacions, hipoteques, refinançament, eficiència energètica, assegurances, obtenció golden visa, etc.

PERIT JUDICIAL EN VALORACIONS DE CONTINGUT

Perit Judicial en l’àmbit de les Valoracions per poder presentar i raonar el valor del contingut en habitatges, locals, oficines o indústries.
– Especialista en valoració de contingut d’habitatges
– Especialista en valoració de contingut de locals i oficines
– Especialista en valoració de contingut d’Indústries
– Revisió d’informes, realització d’informes previs, de part i dictàmens pericials presentant els valors en model, forma i contingut
– Valoracions per: Subhastes, Embargaments, Ajuntaments, Contradictòries de l’agència tributària
– Compra i venda
– Reparacions
– Companyies d’assegurances
– Contra pericials, informes per a empreses normes NIC, particulars i judicials entre altres
– Separacions, Herències, Divisió de la cosa comuna, liquidacions d’empreses, concursos de creditors

INTERMEDIARI DE CRÈDIT IMMOBILIARI

Perit Judicial responsable d’intervenir entre un client i una entitat bancària o prestador en l’obtenció de crèdit en relació amb un immoble.
– Mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries relacionades amb la compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels seus drets corresponents.
– Contractes, taxacions, hipoteques, refinançament.

COL·LABORACIONS

Un Perit Judicial Immobiliari col·labora de forma directa amb diferents professionals relacionats amb el sector immobiliari:
– Advocats, Procuradors, Agents immobiliaris, Administradors de Finques, Intermediaris de Crèdit Immobiliari.
– Constructors, Promotors, Inversors, Business Angels
– Subhasters, Entitats de crèdit, Expropiats, Juntes de compensació
– Ajuntaments i altres organismes públics.

Per a més informació sobre Perits Judicials Immobiliaris a Barcelona contacti amb:
www.peritojudicialbcn.com
Major de Sarria 123 – Barcelona 08017
Carrer de Sants, 34 bis, 2-1 – Barcelona 08014
Teléfono: 652956551
E-mail: info@peritojudicialbcn.com

× ¿Cómo puedo ayudarte?